Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser

§1. GENERELT

Enhver aftale og leverance mellem Combinemedia og kunden finder sted på grundlag af nærværende generelle forretningsbetingelser.

Såfremt der fraviges fra disse generelle forretningsbetingelser, skal dette ske skriftligt og accepteres partnerne imellem. Skriftlig accept af ændret forretningsbetingelse kan foreligges på e-mail eller via almindelig post.

§2. KUNDER

Alle momsregistrerede virksomheder med gyldigt CVR-nr. Combinemedia forbeholder sig retten til, at kreditgodkende alle kunder før en indgåelse af aftaler.

§3. BETALING

Vores betalingsbetingelser er altid netto 14 dage, med mindre andet fremgår af kontrakten eller aftalen. Dog er betalingsbetingelser for private personer altid forudbetaling. Ved manglende kreditgodkendelse af kunden kan Combinemedia kræve forudbetaling.

Ved indgåelse af aftale som er omfattet af abonnement, vil abonnementets månedlige pris blive faktureret til kunden hver 3. måned.

Ved indgåelse af aftale som omhandler fast engangsbeløb, opkræves 25% af den totale købssum. Opgaven påbegyndes først når betalingen er registreret på vores konto.
Ved opgavens afslutning opkræves de resterende 75% af købssummen.

Alle vores priser er i danske kroner ekskl. moms.

Betales købssummen ikke rettidigt beregnes morarenter på 2 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen. Der pålægges et gebyr kr. 150,00 (ved privat kunder kr. 100,00) ved fremsendelse af betalingspåmindelse. Betaling af morarenter afskærer ikke Combinemedia fra at kræve erstatning for det yderligere tab, kundens misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Kunden er forpligtet til at foretage enhver betaling til Combinemedia, som om leveringen var sket til aftalt tid, selv om leveringen er udskudt på grund af kundens forhold.
Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af mod fordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af Combinemedia.
Enhver forsinkelse af betaling, betragtes som misligholdelse af aftalen. Combinemedia kan i den forbindelse lukke for kundens produkter.

§4. FORTRYDELSE

Kunden har hos Combinemedia altid 14 dages fortrydelsesret på indgåede aftaler. Efter 14 dage er aftalen uopsigelig for kunden i hele bindingsperioden, som fremgår af kontrakten.

Det er en betingelse for, at kunden kan udnytte fortrydelsesretten, at kunden inden 14 dage skriftligt meddeler dette til Combinemedia, enten pr. mail til info@Combinemedia.com eller pr. post. Combinemedia vil fremsende en bekræftelse på opsigelse af kontrakten til kundens email-adresse. Det er kundens ansvar at dokumentere, at der er fremsendt en opsigelse af kontrakten indenfor 14 dage til Combinemedia i tilfælde af tvister.

Bemærk at kundens fortrydelsesret ophører, såfremt hele eller del af kontrakten er blevet betalt.

§5. EJENDOMSFORBEHOLD

Combinemedia forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter jf. kontrakten samt eventuelle tillægsprodukter, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

§6. INFORMATION OG MARKEDSFØRING

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail, som indeholder information om aktuelle tilbud eller nye produkter. Nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges via. link i nyhedsmailen.
Kunden vil modtage varsler om eventuelle vedligeholdelser og drift-forstyrrelser på e-mail.
Combinemedia forbeholder sig retten til at bruge kundens tilknytning til Combinemedia til brug i egen markedsføring og som referencer.

§7 AFTALENS INDGÅELSE

Aftalen er endelig indgået og bindende mellem Combinemedia og kunden, når Combinemedia har modtaget kontrakten tilbage i underskrevet stand eller har modtaget bekræftelse pr. e-mail. Hvis aftalen er indgået mundtligt, fremsendes der til kunden et tilbud på den aftale som er indgået. Først når Combinemedia har modtaget tilbuddet retur i underskrevet stand eller bekræftet via e-mail er aftalen bindende.

Combinemedia kan redeligere et domænenavn ved indgåelse eller opsigelse af aftale om produktion af hjemmeside.

Combinemedia forbeholder sig ret til at frasige sig en opgave, hvis denne mod forventning viser sig for omfangsrig. I dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret.

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til at give korrekte oplysninger om virksomheds navn, adresse, CVR-nr., samt e-mailadresser. Endvidere forpligter kunden sig til, at såfremt der kommer ændring i kontaktoplysningerne, at videregive disse skriftligt til Combinemedia pr. e-mail info@Combinemedia.com.

Combinemedia forpligter sig til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. Dog er Combinemedia berettiget til at udlevere oplysninger om kundens forhold til politiet og SKAT såfremt misbrug af internettet samt vores produkter finder sted. Endvidere er Combinemedia berettiget til at udlevere kundens oplysninger til virksomheder og myndigheder hvis misbrug har fundet sted. Combinemedia kan udlevere disse oplysninger til myndigheder uden at der forligger en dommerkendelse.

Combinemedia er berettiget til at videregive kundens oplysninger til officielle navnemyndigheder, f.eks. DK Hostmaster A/S, InterNIC med flere.

Aftaleperiode eller perioden for webhosting fremgår af kontrakten.

§8 MATERIALE TIL BRUG I FORBINDELSE MED HJEMMESIDEDESIGN ELLER ANDRE PRODUKTER

Alt materiale, som af kunden er indsendt eller afleveret med henblik på udarbejdelse af hjemmeside samt andre produkter fra Combinemedia, bortskaffes eller slettes 30 dage efter aktivering af hjemmesiden/produkter.

Combinemedia kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafisk materiale efter aktiveringen.

Kunden er selv ansvarlig for at have de nødvendige rettigheder til brugen af materialet som uploades på hjemmesiden, eller som indsendes til Combinemedia, med formål til brug på hjemmesiden.

Combinemedia kan ikke holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-sticks eller andre digitale lagringsmedier som beskadiges eller bortkommer mens de er i Combinemedias varetægt. Combinemedia anbefaler derfor altid at kunden enten beholder kopier eller indsender/afleverer kopier til Combinemedia.

Kunden opfordres i alle tilfælde til, på sædvanligvis, selv at lave en back-up af materialet, inden det overgives til Combinemedia, således kunden ikke lider skade ved eventuel bortkomst.

§9 OPSIGELSE

Aftalen er gældende for det antal måneder, der er anført i kontrakten. Aftalen fortsætter automatisk i det antal måneder, der er anført i kontrakten, med mindre aftalen opsiges skriftligt senest 1 måned før aftalens udløb. Opsigelsen kan sendes skriftligt pr. e-mail til info@Combinemedia.com eller via post. Kunden kan ikke opsige aftaler mundtligt, da disse ikke accepteres af Combinemedia.
Ved opsigelse vil kunden få alle rettigheder og materialer tilsendt på de købte produkter, herunder websites som er designet af Combinemedia, men mindre andet fremgår af kontrakten.

Såfremt kunden har fået en webshop designet af Combinemedia, vil kunden ved opsigelse af aftalen, ikke kunne modtage rettigheder og/eller design til disse. Webshops vil til enhver tid være Combinemedias rettigheder. Såfremt kunden har fået Open-source webshop designet af Combinemedia, kan rettigheder og materialer til denne webshop tilsendes kunden ved opsigelse.

Combinemedia kan ikke holdes ansvarlig for brugen af billeder og grafisk materiale efter kunden har opsagt aftalen og flyttet hjemmesiden.

Fra Combinemedias side kan aftaler til enhver tid opsiges med én måneds varsel. Flyttes domænet før tid til en anden udbyder, nedtages eller lukkes alle services tilknyttet domænet, medmindre andet er aftalt.

Ønsker kunden fortsat at beholde én eller flere services, skal dette meddeles skriftligt til Combinemedia info@combinemedia.com senest 14 dage før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til uændret pris med de aftalte services.

Ønsker Combinemedia at lukke/opsige aftalen før tid på grund af specielle forhold, kan Combinemedia til enhver tid opsige aftalen. Forudbetalt beløb vil i sådanne situationer blive tilbagebetalt.

§10 AKTIVERING OG GODKENDELSE

Såfremt at kundens hjemmeside bliver hostet hos Combinemedia, vil hjemmesiden være hostet på et testserver. Her har kunden mulighed for, efter aftale med Combinemedia, at kunne midtvejsgodkende hjemmesiden, samt design.
Aktiveringen af hjemmesiden sker ved kundens godkendelse af designet. Godkendelse af hjemmesiden sker via e-mail. Ved aktivering vil det domænenavn kunden har valgt/købt peges over til den pågældende hjemmeside. Optimering til søgemaskiner f.eks. Google, er kundens eget ansvar med mindre andet er aftalt.

§11. Support af leverede ydelse

Såfremt produktet/services der er leveret af Combinemedia er omfattet af en supportaftale, forpligter Combinemedia sig til at tage del i vedligeholdelsen af produktet/servicen på kunden opfordring, enten telefonisk eller via e-mail. Support omfatter almindelig vedligeholde af produktet/servicens drift og stand, i form opdatering af nyt indhold leveret af kunden. Combinemedia er ikke forpligtet til at yde service på produkter, som de ikke selv råder over. Såfremt der er fejl eller mangler ved produktet/services som ikke er forskyldt af kunden, eller omfattet af paragraf 12,13,14 er Combinemedia yderligere forpligtet til at rette op på disse indenfor rimelig tid. Andre opgaver som ikke er omfattet af gældende supportaftale, beskrevet i kontrakten eller gældende forretningsbetingelse vil anses som værende fakturerbart.

§12. SPECIELLE FORHOLD

Ved ekstremt meget trafik/belastning vil Combinemedia, af hensyn til vores andre kunder, kontakte den pågældende kunde med henblik på en klarlægning af trafikken og en undersøgelse af det belastende website. Combinemedia forbeholder sig i den forbindelse ret til, kortvarigt, at suspendere kundens website, samt at opkræve yderligere betaling for trafikforbrug efter nærmere specifikation. I særlige tilfælde kan der indgås en specialaftale.

§13. MISLIGEHOLDELSE

Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Ved misbrug af aftalen, herunder uetisk opførsel på nettet, vil webhotellet blive spærret. Genåbning sker først når Combinemedia har sikret sig at gentagelser ikke vil ske. Såfremt misbrug fortsætter, vil Combinemedia uden yderligere varsel ophæve aftalen samt spærre for eventuelle hjemmesider hostet hos Combinemedia uden yderligere refundering.

Racistisk, pædofilt eller på anden måde krænkende indhold eller ulovlig materiale, (billeder, musik mv. der ikke er behæftet med et behørigt ejer-rettighedsforhold) eller andet uetisk indhold må ikke forefindes på nogen af Combinemedias hjemmesider som hostes via Combinemedia. Combinemedia forbeholder sig ret til at slette materiale af nævnte karakterer uden varsel.

Combinemedia er i alle tilfælde enerådig bestemmende i sager, hvor krænkende indhold eller uetisk opførsel forekommer. Det skal bemærkes, at forudbetalt beløb ikke refunderes i tilfælde af misligholdelse af enhver art.

§14. ANSVARFRASKRIVELSE

Combinemedia tilstræber, at der hele tiden er adgang til Combinemedia og Combinemedias partners systemer og server.

Combinemedia fraskriver sig ansvar for tab eller skader i forbindelse med afbrydelser, forstyrrelser eller fejl i Combinemedias elektroniske udstyr. Combinemedia fraskriver sig på samme måde ansvaret for tab eller skade, der kan tilskrives Combinemedias leverandørers eller øvrige tredjemands forhold.

Combinemedia forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende, med driftstop til følge. I sådanne tilfælde tilstræber Combinemedia at varsle forud for driftstop på combinemedia.dk eller pr. mail.

Combinemedia påtager sig ikke nogen form for ansvar for rigtighed, lovlighed og lignende af de informationer, som kunden afgiver til eller modtager fra Internettet.

I forbindelse med redelegering af et domænenavn, fraskriver Combinemedia sig et hvert ansvar for tab eller skader dette kan medføre. Dette gælder ligeledes vedrørende eventuelle mailkonti, samt i tilfælde, hvor kunden har egen mailserver, og der på denne baggrund opstår forstyrrelser af mail eller webhotel. Combinemedia yder ikke support eller bærer ansvar i forbindelse med opstående problemer på kundens egen mailserver ved redelegering af et domænenavn.

Combinemedia fraskriver sig ansvar for tab eller skader som følge af fejl ved indtastning fortaget af kunden eller foretaget af Combinemedia på baggrund af kundens oplysninger, herunder i forbindelse med køb af domæne.

Ved oprettelse, af domænenavn, frasiger kunden Combinemedia for ethvert ansvar der måtte følge af, at kunden ved oprettelse eller anvendelse af domænenavn krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder.

Combinemedia er ikke forpligtet til at genskabe en backup af en hjemmeside ved fejl opstået i forbindelse med kundens egen ændring i CMS. Har kunden slettet hele eller dele af sin hjemmeside, varekatalog eller lignende, kan dette forsøges genskabt af Combinemedia. I denne forbindelse vil Combinemedia fremsende et prisoverslag til kunden for genskabelsen af tabt materiale.

Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig overfor Combinemedia.

§15 FORSINKELSER

Combinemedia fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

§16. FORCE MAJEURE

Hverken Combinemedia eller kunden skal i henhold til indgået aftaler anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved kontraktens underskrift burde have taget i betragtning (herunder strejker) og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af l. punktum, og som Combinemedia ikke burde have undgået eller overvundet.

Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Combinemedia udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.
Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. I tilfælde af sådan annullation tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

§16. LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem kunden og Combinemedia afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Om Combinemedia

Vi er stolte kode- og design nørder, som står klar til at skabe unikke projekter til dig. Alt lige fra hjemmesider og webshops, til film og foto. Professionel webudvikling som følger tidens standard for god praksis både på det tekniske- og design-mæssige er hvad vi står inde for.

Afspil video